+31651942320 info@jiredin.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Bij het aangaan van een overeenkomst of samenwerking met Jiredin, geeft u aan kennis te hebben genomen van- en akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

Artikel 2. Bedrijfsomschrijving
Jiredin
coaching en training, gevestigd te Roermond, KvK-nummer 57219281, richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van weerbaarheid, gevaarsbeheersing en persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.

Artikel 3. Definities
Opdrachtnemer is in deze Jiredin, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Jiredin. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. De opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Jiredin zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Jiredin heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jiredin het recht bepaalde werkzaamheden mede te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jiredin aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Jiredin worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jiredin zijn verstrekt, heeft Jiredin het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Jiredin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Jiredin is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Jiredin de betreffende bescheiden.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jiredin zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Jiredin de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Jiredin daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Jiredin geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door de opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
5.De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.
6. Jiredin heeft het recht de prijzen jaarlijks te herzien. Voor de doorlopende training is dit een indexering van maximaal 5% per jaar. De aangepaste prijzen, tarieven en uurloon worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van
IBAN NL 26 RABO 0177 8506 39 t.n.v. Jiredin. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
2.Contributie voor doorlopende training dient altijd voor de 5e van de lopende maand te zijn voldaan.
3. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Jiredin zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
4. Gedurende de zomerstop van 6 weken (deze is gelijk aan de zomervakantie van de basisscholen regio zuid) is voor de doorlopende training Smart & Safe geen contributie verschuldigd. Valt een training op een erkende feestdag, dan komt deze te vervallen en is er wel contributie verschuldigd.

Artikel 8. Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Jiredin kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. voor doorlopende trainingen is een opzegtermijn van toepassing van een volle kalender maand.
3. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 9. Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops door bedrijven en instellingen.
Bij aanmelding voor trainingen en workshops gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
1. Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor aanvang: 10% van de offerte
2. Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voor aanvang: 50% van de offerte. De overige 50% dient uiterlijk twee weken voor aanvang te worden betaald.
3. Bij aanmelding en inschrijving binnen twee weken voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de offerte.

Artikel 9.1 Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving.
De opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:
a. Bij annulering na inschrijving van bedrijfstrainingen, tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
b. Bij annulering na inschrijving van individuele trainingen, tot een week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
c. Bij annulering na inschrijving van bedrijven binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.
d.Bij annulering na inschrijving van individuele training of workshop/ thema bijeenkomst binnen 24 uur voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 9.2 Inschrijven examens doorlopende trainingen
Heeft u toestemming ontvangen om deel te nemen aan een examen, dan dient u de kosten hiervoor minimaal een week voor aanvang te hebben voldaan. De betaling staat gelijk aan inschrijving voor dat examen. Voor de examenregeling klikt u hier.

Artikel 9.3 Annulering door Jiredin
Jiredin
behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Jiredin verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer. Bij doorlopende trainingen beperkt dit zich tot de lopende maand.

Artikel 10. Het verzetten van coachings en trainingsafspraken
1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11. Ethiek en gedragsregels
1. Indien Jiredin tijdens de intakefase vermoedt dat de opdracht niet te verenigen is met haar beroepsethiek, zal zij de opdracht weigeren.
2. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn en de belangen van deze partijen ondanks overleg onverenigbaar zijn, zal Jiredin de opdracht weigeren.
3.Jiredin informeert cliënt deugdelijk en volledig, zodat deze vrij kan beslissen de overeenkomst aan te gaan en/of voort te zetten.
4. Jiredin handelt integer, respecteert de autonomie en zelfbeschikking van cliënt en bevordert deze tijdens uitvoering van de overeenkomst.
5. Jiredin gaat ervan uit gelijkwaardig te zijn aan de cliënt, niettegenstaande het feit dat zij binnen deze overeenkomst de professional is.
6. De cliënt zal open en eerlijk bijdragen aan gesprekken en neemt de verantwoordelijkheid over diens eigen te boeken resultaten. Verder zal cliënt, indien hij dat nodig acht, zelf aantekeningen maken en zich houden aan de afspraken die tijdens en buiten bijeenkomsten met Jiredin worden gemaakt.
7.Indien Jiredin bij de cliënt zaken of ziektebeelden vermoed die buiten haar eigen professionele vermogen vallen, zal zij zorgdragen voor doorverwijzing van cliënt naar een ter zake kundige professional.
8. Gedurende een coachingstraject, is Jiredin verplicht een dossier op te bouwen en deze in een beveiligde omgeving voor de periode van 5 jaar te bewaren te bewaren (met uitzondering als de hulpvrager gebruikt maakt van het vernietigingsrecht).

Artikel 12. Geheimhouding
1.Jiredin als ook de opdrachtgever zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst (coaching, training of advies opdracht) heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Jiredin draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
2.Gesprekken en andere individuele contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Jiredin zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever, enige mededelingen doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Jiredin kan en mag wel een oordeel aan de opdrachtgever en/of leiding gevende van cliënt geven over de leerhouding van de cliënt. Als de opdrachtgever uitdrukkelijk vraagt om rapportages over vorderingen van de cliënt, zal steeds vooraf toestemming gevraagd worden aan de cliënt en zal overleg plaatsvinden met de cliënt over aard, strekking en inhoud hiervan.
3.In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt jiredin zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
4.Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Jiredin gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jiredin niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
5.De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
6. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 13. Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag
van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Jiredin waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Intellectuele eigendom
1. Jiredin behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Jiredin verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Jiredin worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Jiredin behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Jiredin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
2. De aansprakelijkheid van Jiredin is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3.Jiredin is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. De opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
4. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
5. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Jiredin verschuldigd zijn.
6. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé  opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan
worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld. De opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.
7. Elke aansprakelijkheid van Jiredin voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
8. Deelnemers dienen zich te houden aan de trainingsafhankelijke kledingsvoorschriften en (indien van toepassing) deugdelijke bescherming te dragen. Deze voorwaarden staan per training genoemd in de overeenkomst.
9.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jiredin – of door haar in afspraak met de opdrachtgever- aangetrokken derden.
10.U bent verplicht in het bezit van een WA verzekering.

Artikel 16. Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Jiredin in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan Jiredin kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Jiredin
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Jiredin niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Jiredin niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben de partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Jiredin is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Jiredin als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 17. Klachtenprocedure
1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk kenbaar te maken bij Jiredin.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal Jiredin zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 18. Verrekening
1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Jiredin te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 18.1 Opschorting
1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 18.2 Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19. Verval van de vordering
1. Elk recht op schadevergoeding door Jiredin vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Jiredin en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.
3. Indien de opdrachtnemer en Jiredin c.q. cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit de overeenkomst en dit geschil niet behoort tot de competenties van de kantonrechter, zal deze worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Jiredin gevestigd is.

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Jiredin coaching en training- Kastanjelaan 19-6042 GT Roermond- 30.10.2022

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners. View more
Cookies settings
akkoord
niet akkoord
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Jiredin coaching en training respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken nader te bepalen. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Artikel 1 - Wettelijke bepalingen 1. Website (hierna ook “De website”): www.jiredin.nl 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Jiredin coaching en training, gevestigd te Kastanjelaan 19, 6042GT Roermond, kvk-nummer: 57219281. Artikel 2 - Toegang tot de website · De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. Artikel 3 - De content van de website · Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging. Artikel 4 - Het beheer van de website · Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: ·  de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website · alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette · de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren Artikel 5 - Verantwoordelijkheden · De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. · De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: · vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet · vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy · De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. · Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens · Uw gegevens worden verzameld door Jiredin coaching en training. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. · De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens · Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@jiredin.nl. · Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens · In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. · Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen · U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@jiredin.nl. · Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens · De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Artikel 11 - Cookies · Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. · Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: - Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. - Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. - Niet-geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. - Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: Google Analytics geanonymiseerd (analytische cookies) Google Analytics (analytische cookie) ​​​​​​ Facebook (tracking cookie) · Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. · Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten · Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Artikel 13 - Toepasselijk recht · Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. Artikel 14 - Contact · Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: R. M. Buis, info@jiredin.nl.  
Save settings
Cookies settings